מבזקים

קבוצת אנשים שיש לה רעיון ליזמות משותפת בתחום כלשהו, החשה שההתארגנות להקים עסק או מיזם ביחד תתן יותר ממה שכל אחד מהחבורה יכול לעשות בנפרד – כדאי לה להקים אגודה שיתופית.

מרכז הקואופרציה מסייע לקבוצות אלה להתאגד כאגודה שיתופית, להלן יפורט בקצרה תהליך ההקמה, לפרטים נוספים בהרחבה ולתיאום פגישה ניתן לפנות אלינו בעמוד צור קשר.
אגודה שיתופית בע"מ הינה אחת מצורות ההתאגדות כתאגיד משפטי עפ"י דין, כך גם חברה בע"מ, שותפות ועמותה, מינימום החברים הנדרש להקמת אגודה שיתופית הוא שבעה.
תהליך הקמת אגודה שיתופית בסיוע מרכז הקואופרציה, מתבצע במספר שלבים ולהצלחת המשימה נדרשים:

רעיון טוב ויצירתיות.

נכונות לעבוד בשיתוף.

חברות ואמון הדדי.

התנהלות באורח דמוקרטי ושקיפות.

ניצול הכישורים והכשרונות של כל חברי האגודה.

שלב ב' – ההתאגדות

בעלי המיזם הם למעשה המייסדים של האגודה ויהוו את ראשוני חבריה, כאשר לאגודה אפשרות לצרף חברים נוספים בהתאם לתנאים שתקבע בתקנון.
בשלב זה נערכים מסמכי ההתאגדות עפ"י הוראות הדין, וכן כל מסמך משפטי והסכם שהמייסדים בוחרים לערוך בשלב זה.
המסמך העיקרי למסמכי ההתאגדות הוא תקנון האגודה, התקנון מגלם בחובו את החזון, המטרות, העקרונות והתנאים להגשמת מטרות אלה, קריטריונים לקבלת חברים חדשים ואופן קבלתם, סמכויות הגופים המנהלים, כללים באשר למניות וכו' וכן כל הוראה נוספת או נושא שקבעו המייסדים והינו בהתאם להוראות הדין, התקנון מהווה מסמך משפטי מחייב המעגן את מערכת היחסים ההדדית שבין האגודה לחבריה וכן ביחסיה של האגודה אל מול צדדים שלישיים.

שלב ד' – התכנסות וקבלת החלטות אופרטיביות לשם תחילת פעילות כאגודה שיתופית ופעילות עסקית

בשלב זה מתכנסים המייסדים, וההנהלה הזמנית שנבחרה מראש בשלב ההתאגדות לשם קבלת החלטות שעניינן: בחירת הנהלה ויו"ר ההנהלה, פתיחת תיק ברשות המיסים (מתבצע ע"י רו"ח האגודה מטעם ברית פיקוח), בחירת המוסמכים לחתום בשם האגודה, פתיחת חשבון בנק, בחירת ממלאי תפקידים, קביעת גובה המניה וכן כל החלטה נוספת שחברי האגודה והנהלת האגודה מוצאים לנכון.

שלב א' – בחינת המיזם

בשלב זה נבחן המיזם במספר היבטים עיקריים, הבחינה נערכת ע"י אנשי מקצוע יחד עם בעלי המיזם, ומתקיימות פגישות בהתאם לצורך:
1. היבט משפטי – לרבות האם ההתאגדות כאגודה שיתופית היא הרצויה במקרה זה.
2. היבט כלכלי – היתכנות כלכלית של המיזם.
3. היבט חברתי – בחינת הרעיון בהיבט אידיאולוגי חברתי, והערך המוסף שהיחידים והקבוצה מפיקים בצורת התאגדות זו ותרומתו האישית והמקצועית של כל אחד מבעלי המיזם.
במידה והמסקנה היא כי אכן קיים יתרון כלכלי וערך מוסף חברתי בהקמת המיזם בדגש על צורת ההתאגדות כאגודה שיתופית בע"מ כצורת ההתאגדות הרצויה לנוכח אופי המיזם, היקפו ופוטנציאל ההתרחבות שלו וכן בעלי המיזם גיבשו וניסחו את החזון ואת מטרות האגודה ובידיהם תוכנית כלכלית ניתן להמשיך לשלב ב'.

שלב ג' – רישום כאגודה שיתופית

התקנון והמסמכים הנלווים הנדרשים עפ"י דין מועברים ע"י מרכז הקואופרציה לאישור רשם האגודות השיתופיות לשם רישום האגודה כאגודה שיתופית.
עם קבלת אישור רשם האגודות האגודה היא תאגיד משפטי כשיר עפ"י כל דין.